Послуги та ціни:

 

 

N A T I O N A L   P A T E N T S    П а т е н т и  У к р а ї н и - в и н а х і д

 

Filing  Patent  Application  ordynary with  max. 3 claim                              

Проста заявка на винахід мах 3 пункти  формули                

euro

грн

460

8500

Each further claim                                                                                          

Кожний наступний пункт формули      

euro

грн

30

1000

Opposition  against granted Patent                                                                        

Заперечення при відмові видачі патенту

euro

грн

610 

4125

Performance of  examination of the applicat. essence incl.1 inv                             

Клопотання про проведення кваліфікаційної експертизуи/ по суті            

euro  

грн

120 

580

 

T R A D E    M A R K S     Т о р г і в е л ь н і    м а р к и

 

Filing of trade mark Appl. Incl. 1 class                                                         

Складення заявки на 1 знак за 3 клас  МКТУ в Україну    

euro

грн

150

3300

Payment for  each class  exceeding 3 classes                              

За кожний клас МКТУ понад три                  

euro

грн

30

300

Supporting during registration of trade mark in Ukraine 

Cупроводження державної ререєстрації знака

euro

грн

60

1850

Reply to an  official letter                                    

Відповідь на запит міднародної експертизи      

euro

грн

260

2660

WIPO International  registration of trade mark / min              

Міжнародна реєстр.знаків //Мадрид Угода

euro

грн

450

6000

License Agreement registration                   

Реєстрація  Ліцензійного Договору        

euro

грн

200

3000

Renewal / Extension of  Registration Sertificate       

Продовження чинності Свідоцтва  України  з публікацією  

euro

грн

100

1550

 

L E G A L   EXAMINATION     Заперечення  на  рішення  експертизи

 

Objection to the decision  of the  UA Pat.Office / - pleminary                          

Клопотання про визнання патенту /свід недійсним  в суді    

euro

грн

550

4750

Objection to the decision  of the  UA Pat.Office   - essense                              

EXPERT-заперечення на дії Пат. Відомства  -  кваліфіковані

euro

грн

850

4900

Objection to the requirements of the Board of Appeal of  UA PO              

Заперечення на  запит Апеляційної Ради Укрпатенту    

euro

грн

950

За домовл

Drawing up an expert  comment for  Court    750

Cкладення експерт. висновку на запит АМК,ДМС за

ліц.МЮУ.№ 852     

euro

грн

750

За домовл 

Initiative of the Apl.cant the Amendments/ after date  of filing /inserting   

Зміни до заявок  за вимогою / після дати  подання/внесення

euro

грн

100

790 

 

INTERNATIONAL APPLICATIONS  P C T    М і ж н а р о д н і  з а я в к и

 

Determination of practicability on countries PCT                            

Визначення доцільності  патентування  від грн  за 1 країну

euro

грн

120

550

PCT Application proceeding incl . UA national procedure               

Заявка за вимогами  РСТ , нац. Подання

euro

грн

550

10000

 

C O U R T  P R O C E E D I N G S      П р о в а д ж е н н я  в  суді 

 

Drawing up  a statement of claims  for the local Court                                 

Подача позовів ,заперечень місцевим судам

euro

грн

450

6000

Drawing up  a statement of claims  for the  Supreme Court                        

Позови ,заперечення ,клопотання  Вищим судам

euro

грн

2800

25700 

Letter of quaranty on  unconditional  recovery  of payment       

Клопотання про безумовне  стягнення    збитків             

euro

грн

1800

4100 

Сourt  hour per 1                                                                                                              

Судові години  ППУ 53 / суд. експерта / за 1 год        

euro

грн

120

1100

 

I N F R I N G E R S   PROSECUTING      Переслідування  порушників

 

Negotiation  with infringers  for voluntary min.  euro           

Переговори  про добровільне припинення порушення          

euro

грн

210

2000

Drawing up  a notice  of infingement                                                       

Попередження/ претензія про порушення  прав          

euro

грн

480

2500

Drawing  up   a claims  for damages                            

Складення претензії з оцінкою відшкодування збитків         

euro

грн

1200

5250

Submitting  a complaint to   ANTIMONOPOL Committee 

Подання мотивованої скарги  до АМК України/ ю.факт       

euro

грн

670

2500

Drawing  up  a   drafts and  FR -licence Agreement  min   

Договори,  драфти  франчайзингу   /т.ч ліцензій/ 

euro

грн

540

6930 

 

P A T E N T   SEARCHING        Патентно – правові    п о ш у к и

 

Inwention searching with lewel  and  law recomendation                            

Патентно - правові пошуки   по патентах на винаходи          

euro

грн

480

30000

За домовл

Trademak  searching  of  Ukrainian  Sertificates       

Пошук власників знаку в Україні  за 1 знак/ - лого за 1клас (від)

euro

грн

190

2200

Design  searching with lewel  and  law recomendation         

Патентно - правові пошуки  по  промзразкам України          

euro

грн

400

2800

Patent law examination  in  State UA lntel. Property fund/ Design  register

Правові експертизи по  іноземним  реєстрам  ІВ  від  

Пошук власників знаку  за кордоном  за 1 знак - лого /1клас

euro

грн

620

5100  

За домовл

 

I N D U S T R I A L    DESIGN     П р о м и с л о в і  зразки

 

Filing a design  application 1 ver

Складення заявки на  1промзразок / 1 варіант                    

euro

грн

300

4500

For next each picture                                                           

За кожний наступний варіант ,більше одного               

euro

грн

50

235

Renewal                                                                                                    

Продовження  строку дії патенту          

euro

грн

180

800

 

U T I L I T Y   MODELS     К о р и с н і    моделі 

 

Filing  Application  of ordinary utility models euro                                        

Складення заявки на  1 корисну модель

euro

грн

410

6500

Request for Examination                                                                                           

Клопотання про проведення  каліф. експертизи/по суті мін

euro

грн

210

580 

Licencing Agreement registration Euro                     

Renewal         

Продовження  строку дії патенту на модель    

euro

euro

грн

240

210

1850 

DIGITAL Copyright     REGISTRATION.                                                 

Електронна  р е є с т р а ц і я  \ сертификат  АВТОРСТВА  

euro

грн

280

290 

 

К N O W – H O W   Registration      К о м е р ц і й н і     таємниці

 

Grant of CCSR Certificate of  UA Commercial secret registration in Ukraine Депонування і видача Сертиф. про реєстрацію “ ноу-хау ” грн       

euro

грн

510

2000

 

C O P Y R I G H T        А в т о р с ь к і    права

 

Grant of  CCR Certificate of  the  UA Copyright                                             

Депонування і видача Сертиф-ту про реєстрацію авт. прав (у Києві)

euro

грн

Договірна

Sign of priority date  of   authors conceptioneuro     

Напис дати пріорітету / творчої концепції /   без реєстрації + 2 грн. за  сторінку твору 

euro

грн

Договірна

Authors,License or   Assigment  Agreement 

Укладання Авторських, Ліцензійних ,інших  договорів  / мін  

euro

грн

440

2500

Legalisation of Author or Licencing Agreement registration                              

Держреєстрація твору /ліцензійного дог-ру / без відрядження і мит

euro

грн

360

2000

 

P A T E N T    ATTORNEY  TIME       Час  повіреного / судексперта

 

Сonversation  or legal consulting  for foreign / per 1 hour     

Консультації  до 60 хв. (від)

euro

грн

95

від 350 

Analysis / patent advice   or protect  of intellectual property situation                

Терміновий  експертний висновок права ІВ /письмовий/

euro

грн

210

4100 

 

В И Г О Т О В Л Е Н Н Я  :

 

 

 

 

 

креслень(за 1 фіг.- ГРН )    Оцифрування  фото дизайну  виробів :

 (за 1 вид  –ГРН ,обробка  кольору   + 25 % )

грн

70

100

Цифрове фото знаків,зразків  по проекту автора : (за 1 копію )

 

грн

30 


 

 

N A T I O N A L   P A T E N T S    П а т е н т и  У к р а ї н и - в и н а х і д

 

Filing  Patent  Application  ordynary with  max. 5 claim                              

Проста заявка на винахід мах 5 пунктів  формули                

euro

грн

460

2800

Each further claim                                                                                          

Кожний наступний пункт формули      

euro

грн

30

110

Opposition  against granted Patent                                                                        

Заперечення при відмові видачі патенту

euro

грн

610

4125

Performance of  examination of the applicat. essence incl.1 inv                             

Клопотання про кваліфікаційну експертизу / по суті            

euro

грн

120

580

 

T R A D E    M A R K S     Т о р г і в е л ь н і    м а р к и

 

Filing of trade mark Appl. Incl. 1 class                                                         

Складення заявки на 1 знак за 1 клас  МКТУ в Україну    

euro

грн

320

2500

Payment for  each class  exceeding 1 classes                            

За кожний клас МКТУ понад три                  

euro

грн

120

150

Reply to an  official letter                                   

Відповідь на запит міднародної експертизи      

euro

грн

260

2660

WIPO International  registration of trade mark / min              

Міжнародна реєстр.знаків //Мадрид Угода

euro

грн

450

5050

License Agreement registration                   

Реєстрація  Ліцензійного Договору        

euro

грн

200

1050

Renewal / Extension of  Registration Sertificate       

Продовження чинності Свідоцтва  України  з публікацією  

euro

грн

380

1550

 

L E G A L   EXAMINATION     Заперечення  на  рішення  експертизи

 

Objection to the decision  of the  UA Pat.Office / - pleminary                          

Клопотання про визнання патенту /свід недійсним  в суді    

euro

грн

550

4750

Objection to the decision  of the  UA Pat.Office   - essense                              

EXPERT-заперечення на дії Пат. Відомства  -  кваліфіковані

euro

грн

850

4900

Objection to the requirements of the Board of Appeal of  UA PO              

Заперечення на  запит Апеляційної Ради Укрпатенту    

euro

грн

950

За домовл

Drawing up an expert  comment for  Court    750

Cкладення експерт. висновку на запит АМК,ДМС за

ліц.МЮУ.№ 852     

euro

грн

750

За домовл 

Initiative of the Apl.cant the Amendments/ after date  of filing /inserting   

Зміни до заявок  за вимогою / після дати  подання/внесення

euro

грн

100

790 

 

INTERNATIONAL APPLICATIONS  P C T    М і ж н а р о д н і  з а я в к и

 

Determination of practicability on countries PCT                            

Визначення доцільності  патентування  від грн  за 1 країну

euro

грн

120

550

PCT Application proceeding incl . UA national procedure               

Заявка за вимогами  РСТ , нац. Подання

euro

грн

550

3800

 

C O U R T  P R O C E E D I N G S      П р о в а д ж е н н я  в  суді 

 

Drawing up  a statement of claims  for the local Court                                 

Подача позовів ,заперечень місцевим судам

euro

грн

450

1980 

Drawing up  a statement of claims  for the  Supreme Court                        

Позови ,заперечення ,клопотання  Вищим судам

euro

грн

2800

5700 

Letter of quaranty on  unconditional  recovery  of payment       

Клопотання про безумовне  стягнення    збитків             

euro

грн

1800

4100 

Сourt  hour per 1                                                                                                              

Судові години  ППУ 53 / суд. експерта / за 1 год        

euro

грн

120

1100

 

I N F R I N G E R S   PROSECUTING      Переслідування  порушників

 

Negotiation  with infringers  for voluntary min.  euro           

Переговори  про добровільне припинення порушення          

euro

грн

210

540

Drawing up  a notice  of infingement                                                       

Попередження/ претензія про порушення  прав          

euro

грн

480

1040

Drawing  up   a claims  for damages                            

Складення претензії з оцінкою відшкодування збитків         

euro

грн

1200

5250

Submitting  a complaint to   ANTIMONOPOL Committee 

Подання мотивованої скарги  до АМК України/ ю.факт       

euro

грн

670

1870 

Drawing  up  a   drafts and  FR -licence Agreement  min   

Договори,  драфти  франчайзингу   /т.ч ліцензій/ 

euro

грн

540

6930 

 

P A T E N T   SEARCHING        Патентно – правові    п о ш у к и

 

Inwention searching with lewel  and  law recomendation                            

Патентно - правові пошуки   по патентах на винаходи          

euro

грн

480

4790 

Trademak  searching  of  Ukrainian  Sertificates       

Пошук власників знаку в Україні  за 1 знак/ - лого за 1клас

euro

грн

190

1200 

Design  searching with lewel  and  law recomendation         

Патентно - правові пошуки  по  промзразкам України          

euro

грн

400

1980 

Patent law examination  in  State UA lntel. Property fund/ Design  register

Правові експертизи по  іноземним  реєстрам  ІВ  від  

Пошук власників знаку  за кордоном  за 1 знак - лого /1клас

euro

грн

620

3100  

За домовл

 

I N D U S T R I A L    DESIGN     П р о м и с л о в і  зразки

 

Filing a design  application 1 ver

Складення заявки на  1промзразок / 1 варіант                    

euro

грн

300

2890

For next each picture                                                           

За кожний наступний варіант ,більше одного               

euro

грн

50

235

Renewal                                                                                                    

Продовження  строку дії патенту          

euro

грн

180

650

 

U T I L I T Y   MODELS     К о р и с н і    моделі 

 

Filing  Application  of ordinary utility models euro                                        

Складення заявки на  1 корисну модель

euro

грн

410

3490 

Request for Examination                                                                                           

Клопотання про проведення  каліф. експертизи/по суті мін

euro

грн

210

580 

Licencing Agreement registration Euro                     

Renewal         

Продовження  строку дії патенту на модель    

euro

euro

грн

240

210

1550 

DIGITAL Copyright     REGISTRATION.                                                 

Електронна  р е є с т р а ц і я  \ сертификат  АВТОРСТВА  

euro

грн

280

290 

 

К N O W – H O W   Registration      К о м е р ц і й н і     таємниці

 

Grant of CCSR Certificate of  UA Commercial secret registration in Ukraine Депонування і видача Сертиф. про реєстрацію “ ноу-хау ” грн       

euro

грн

510

850 

 

C O P Y R I G H T        А в т о р с ь к і    права

 

Grant of  CCR Certificate of  the  UA Copyright                                             

Депонування і видача Сертиф-ту про реєстрацію авт. прав 

euro

грн

295

550

Sign of priority date  of   authors conceptioneuro     

Напис дати пріорітету / творчої концепції /   без реєстрації + 2 грн. за  сторінку твору 

euro

грн

85

190 

Authors,License or   Assigment  Agreement 

Укладання Авторських, Ліцензійних ,інших  договорів  / мін  

euro

грн

440

1050 

Legalisation of Author or Licencing Agreement registration                              

Держреєстрація твору /ліцензійного дог-ру / без відрядження і мит

euro

грн

360

850 

 

P A T E N T    ATTORNEY  TIME       Час  повіреного / судексперта

 

Сonversation  or legal consulting  for foreign / per 1 hour     

Консультації  до 60 хв. (від)

euro

грн

95

150 

Analysis / patent advice   or protect  of intellectual property situation                

Терміновий  експертний висновок права ІВ /письмовий ,1 день /

euro

грн

210

4100 

 

В И Г О Т О В Л Е Н Н Я  :

 

 

 

 

 

креслень(за 1 фіг.- ГРН )    Оцифрування  фото дизайну  виробів :

 (за 1 вид  –ГРН ,обробка  кольору   + 25 % )

грн

70

100

Цифрове фото знаків,зразків  по проекту автора : (за 1 копію )

 

грн

30